سخنراني مهم حيم وايزمن رئيس فدراسيون جهاني صهيونيست در انگليس (1917)

روز بيستم ماه مه سال 1917، كنفرانس ويژه‌اي با شركت نمايندگان انجمنهاي صهيونيستي شهرهاي مختلف انگليس، به رياست دكتر حيم وايزمن، در لندن تشكيل شد يك علت برپائي اين كنفرانس دريافت خبرهاي از فلسطين و علت ديگر آن آگاه ساختن انجمنهاي صهيونيستي از طريق نمايندگان از اوضاع سياسي و تاثير آن بر جنبش ملي يهود بود. نشست اين كنفرانس كه گروه كثيري از نمايندگان انجمن‌هاي صهيونيستي سراسر انگليس در آن حضور داشتند سرتاسر روز بيستـم ماه مه 1917، ادامه يافت اين همايش با نطق حيم وايـزمن رئيس فدراسيون صهيونيستي انگليس كه در آن اوضاع سياسي جهان را تشريح كرده بود آغاز شد. وي در سخنان خود گفت:
از زمان آخرين همايش صهيونيستي، رويدادهاي مهمي بوقوع پيوسته كه سرنوشت يهوديان را در سراسر جهان سخت تحت تاثير قرار خواهد داد. اولين رويداد بسيار مهم انقلاب روسيه بود. به طرزي معجـزه‌آسا و يك شبه، زنجير اسارت و بردگي كه ملت بزرگ يكصد و پنجاه تا يكصد و شصت ميليوني روسيه را به بند كشيده بود از هم گسست و روسيـه آزاد، پا به عرصه حيات گذاشت.
از صميم قلب به تمامي كساني كه در راه انقلاب روسيه مبارزه كردند و تحت حكومت جديد به مبارزات خود ادامه خواهند داد تبريك مي‌گوئيم. بي‌ترديد، رويدادي با اين عظمت نمي‌تواند عاري از تشنج باشد. چه بهتر كه اوضاع روسيه به همين منوال ادامه يابد اما كاملا مشخص است كه سرنوشت يهوديان و سرنوشت جنبش صهيونيستي تا حدود زيادي به آرامش و ثبات اوضاع در اين گوشه از جهان بستگي دارد و من اطمينان دارم كه سازمان‌هاي صهيونيستي در سراسر جهان بويژه دوستان روسي ما تا آنجا كه در توان دارند براي برقراري ثبات و آرامش در روسيه تلاش خواهند كرد برخي از ما و حتي برخي از دوستان ما و بويژه مخالفان ما در باره آنچه بر سر جنبش صهيونيستي در پي انقلاب روسيه خواهد آمد شتابزده نتيجه‌گيري كرده‌اند. آنها مي‌گويند با وقوع انقلاب در روسيه، انگيزه جنبش صهيونيستي تا حدود زيادي از ميان رفته است. يهوديان روسيه، آزاد شده‌اند. آنها ديگر به پناهگاهي در خارج از روسيه يعني فلسطين نيازي ندارند. هيچ انديشه‌اي نمي‌تواند تا اين اندازه ساختگي و نادرست باشد. هدف از براه انداختن جنبش صهيونيستي، هرگز پايان بخشيدن به وضعيت يهوديان روسيه يا كشورهاي ديگر نبوده است. آرمان اصلي صهيونيسم، در گذشته و حال، مبارزه فناناپذير ملي يهود، براي داشتن موطني براي خود، يك مركز ملي، موطني ملي با زندگي ملي بوده است. اين آرمان امروزه بيش از هر زمان ديگر اعتبار دارد. جامعه آزاد و مقتدر يهوديان در روسيه از تلاش‌هاي سازمان صهيونيستي قدرداني خواهد كرد. هم اكنون نيز پشتيباني جامعه يهوديان روسيه از سازمان صهيونيستي مشهود است، جامعه يهوديان روسيه اكنون با سرافرازي، آشكارا و آزادانه خواست‌هاي ملي خود را تدوين مي‌كند و شيوه كار آنان مي‌تواند براي جوامع آزاد يهودي در غرب الگو و مايه دلگرمي باشد. همه شما از همايش‌هائي كه در سراسر روسيه و همايش اخير در مسكو كه هفت هزار يهودي در آن شركت داشتند، مطلع هستيد. بسياري از يهوديان غربي بايد از اين همايش ها و اينكه يك يهودي آزاد و سر بلند چگونه بايد سخن بگويد، درس بگيرند. از اينرو، آينده صهيونيسم در روسيه اميدواركننده است.
حال بايد ديد آرزوهاي ما چيست و چگونه اين آرزوها تحقق خواهند يافت؟ البته قصد ندارم در اين همايش به پيشگوئي بپردازم اما تلاش خواهم كرد تا سر حد امكان خطوط اصلي برنامه‌ها و چگونگي اجراي آنها را تشريح كنم. اما پيش از ترسيم خطوط برنامه‌هاي خود و چگونگي اجراي آنها، اجازه مي‌خواهم يك يا دو عبارت را كه شايد بتوان از آنها به عنوان سوءتفاهم يا اشتباه ياد كرد،روشن كنم. يكي از اين عبارات، همواره در روزنامه ها تكرارمي‌شود و عبارت دوم را از دوستان خود اعم از يهودي يا غير يهودي مي‌شنويم، اينكه جنبش صهيونيسم تلاش مي‌كند تا هر چه زودتر يك كشور يهودنشين در فلسطين ايجاد كند. دوستان آمريكائي ما حتي از اين نيز فراتر مي‌روند و نوع نظام اين كشور را نيز "جمهوري يهود نشين"  تعيين كرده‌اند. گرچه از صميم قلب از اين گونه اظهارات به عنوان جلوه بارز اراده ملي يهود استقبال مي‌كنيم، اما نمي‌توانيم اين گونه اظهارات را سياستمدارانه و معقولانه تلقي كنيم. جنبش صهيونيستي هر اندازه نيز كه قوي باشد و هر قدر كه سرشار از شور و شوق باشد هر كس كه در كوران فعاليت سازمان صهيونيستي قرار داشته باشد مي‌داند كه شرايط هنوز براي تأسيس بدون مقدمه كشور يهودي نشين فراهم و آماده نيست. كشورها بايد به آرامي، به تدريج، سازمان يابند و با شكيبائي ساخته شوند. از اينرو، ما مي‌گوئيم، گرچه تأسيس كشور يهودي نشين در فلسطين، هدف غائي ما و هدف اصلي تلاش‌هاي صهيونيستي است، اما راه دستيابي به هدف، در گرو يك رشته مراحل واسطه، قرار دارد. يكي از اين مراحل واسطه كه من اميدوارم بر اثر اين جنگ بوجود آيد، حمايت كشور قدرتمندي همچون انگليس از كشور بر حق فلسطين است. يهوديان در زير بال و پر چنين قدرتي، مي‌توانند رشد كنند و تشكيلات اداري خود را بدون مخدوش كردن منافع مشروع جمعيت غير يهود، تأسيس و برنامه صهيونيستي را اجرا كنند. مجازم تا در اين همايش اعلام كنم كه حكومت اعليحضرت پادشاه انگليس آماده است تا از برنامه‌هاي ما حمايت كند. اين نكته را نيز بايد اضافه كنم كه انگليس با هماهنگي با قدرت هاي متفق، به حمايت از ما بر خواهد خواست. دوست، رئيس و رهبر ما، آقاي سوكولوف كه به علت مسئوليت هاي مهم صهيونيستي نتوانسته است در اين همايش حضور يابد، از فرانسه و ايتاليا ديدن كرده است و همدلي وحمايت كامل دولت هاي هردو كشور را به دست آورده است. از جمله مشكلات و مسائل مهم مربوط به تعيين سرنوشت آتي فلسطين، مسأله حساس و ظريف اماكن مقدس است. نيازي نمي بينم كه در اين همايش تاكيد كنم كه يهوديان در نهايت دقت و وسواس احساسات تمامي گروهها و فرقه هاي مذهبي در فلسطين را محترم خواهند شمرد. بحث درباره چگونگي حل اين مسأله پيچيده كه يكي از نكات مهم روابط بين المللي محسوب مي‌شود، از عهده ما خارج است. بالاترين محافل كاتوليك هم به ما اطمينان داده‌اند كه به تأسيس موطن ملي يهوديان در فلسطين نظر مساعدي دارند و از ديدگاه مذهبي، دليلي براي مخالفت و اينكه ما همسايگان خوبي براي آنها خواهيم بود نمي‌بينند. اميدوارم كه همسايگان خوبي باشيم. اكنون اجازه مي‌خواهم به مسائل داخلي جنبش صهيونيستي بپردازم. با وجود اعتماد و اطمينان به پيروزي نهائي يهوديان، مايه بسي تأسف است كه در شرايط و دقايق حساس كنوني، آنان از وحدت لازم برخوردار نيستند. خانم‌ها، آقايان، ناتوانائي ما به ايجاد وحدت ميان همه يهوديان در اين لحظه حساس نه تنها مايه تأسف بلكه سرافكندگي شديد است. اما جنبش صهيونيستي مسئول اين پراكندگي نيست. شايد اين گناه متوجه مخالفان مانيز نباشد. بايد اين كاستي را نتيجه شرايط حاكم بر زندگي يهوديان در دوران پراكندگي دانست كه بين آنان چنان شكاف ژرفي ايجاد كرده است. جاي بسي تأسف است كه هنوز اقليت كوچكي وجود دارد كه موجوديت يهوديان را در مقام يك ملت، نمي‌پذيرد. اما در اين باره نبايد ترديد داشت و من با صراحت اعلام مي‌كنم كه در صورت برپائي همه پرسي و آزمون، اكثريت يهوديان به طور قطع در كنار ما قرار خواهد گرفت. خانم‌ها، آقايان، به شما هشدار مي‌دهم كه اين آزمون فرا خواهد رسيد و شايد زودتر از آنچه كه فكر مي‌كنيم فرا برسد. در اين لحظه خطير از شما مي‌خواهم تا از دل و از جان در صفي واحد در پشت سر رهبران خود كه آنها را در اين لحظه حساس از تاريخ جهان براي اين مأموريت انتخاب كرده‌ايد، بايستيد. ما نمي‌خواهيم جهان شاهد جنگ ميان برادران باشد. ما چنان از سوي دشمنان بي‌شمار محاصره شده‌ايم كه فرصت اين تفنن را نداريم اما به آنان كه در برابر ما قد علم كنند هشدار مي‌دهم كه ما براي دفاع از آرمان. به هيچ كس اجازه نخواهيم داد تا در مسئوليت دشواري كه بر عهده گرفته‌ايم اخلال كند و به تمامي مخالفان خود مي‌گوئيم كه جنبش صهيونيستي را به حال خود بگذاريد. سخنراني وايزمن با ابراز احساسات مكرر حاضران قطع مي‌شد و نمايندگان، چه بلافاصله بعد از سخنراني و چه در جريان بحث‌هائي كه در همايش صورت گرفت، به شدت از آن استقبال كردند.
اهميت سخنراني وايزمن رهبر فدراسيون جهاني صهيونيسم را مي‌توان در پرده‌برداري از انگيزه‌ها و اهداف واقعي جنبش صهيونيستي جستجو نمود و ادبيات تهديدآميزي كه در قبال ديگر يهوديان مخالف صهيونيسم به كار گرفته بود.