پروتكلهاي زعماي صهيون

پروتكلهاي زعماي صهيون

محققين دربرداشت خود از اين پروتكل‌ها معتقدند كه آنها برنامه‌‌اي است كه «سرمايه‌داران و اقتصاددانان يهود براي ويران كردن بناي مسيحيت، قلمرو پاپ و دست آخر اسلام، آن را تنظيم كرده‌اند [... و سپس از آن] سلطنتي يهودي ـ داودي برقرار خواهند كرد كه با تدابير و امكانات خود به يهوديان، با آن كه اقليتي ناچيز هستند، امكان خواهد داد، تا بر جهان، مستبدانه حكومت كنند.»
در خصوص پيدايش اين پروتكل‌ها، اقوال متفاوتي وجود دارد كه مشهور‌ترين آن ترجمه اين متن از عبدي به زبان روسي براي اولين بار توسط سرگئي نيلوس روسي در سال 1905 يا 1906 است. و بعد نيز ويكتور مارسدن آن را در سال 1918 از روسي به انگليسي ترجمه كرده است.
عده‌اي زمان نگارش اين متن را به كنفرانس بال در اوت 1897 نسبت مي‌دهند. اولين كنفرانس جهاني رهبران يهودي جهان و رسميت يافتن جنبش ملي يهود يا صهيونيسم به رهبري تئودور هرتصل در كنفرانس مذكور تمام فعاليت‌هاي پيدا و پنهان يهوديان در قالبي منسجم و سازمان يافته شكل رسمي پيدا مي‌كند و در واقع اگر اين پروتكل‌ها را مانيفست يهوديت براي ورود به قرن بيستم بدانيم، مطلبي به گزاف نگفته‌ايم و اگر با كمي تأمل در اين پروتكل‌ها و مقايسة آنها با تحقق بندبند آن در جوامع امروز بنگريم به حقيقت مطلب بيش از پيش پي خواهيم برد. به دليل مطول بودن متن 24 پروتكل به بخشي از آن، جهت اطلاع و بحث متعاقب آن، بسنده خواهيم كرد. به‌ويژه آن بخش كه به يهود‌ستيزي اشاره دارد و آن را براي حفظ و حمايت برادران خود يك امر ضروري مي‌داند.
ـ زماني كه پادشاه اسرائيل تاجي را كه اروپا به او هديه مي‌كند، بر سر مقدس خود گذاشت، پدر جهان خواهد شد. (پروتكل پانزدهم)
ـ همة ملت‌ها و نيز حكومت‌هاي آنها از لحاظ ميزان آگاهي بر اسرار حكومت ما در طول تاريخ، همچون كودكي نابالغ بوده‌اند. (پروتكل‌ پانردهم)
ـ ما مي‌توانيم هر وقت كه لازم باشد، افكار عمومي را دربارة يك موضوع سياسي تهييج يا آرام كنيم و يا آن را به او بقبولانيم، يا ذهن او را دربارة آن موضوع دچار شك و تشويش سازيم، امروز مطلب درست و حق را منتشر مي‌كنيم و فردا مطالب كذب و باطل و بهتان‌آميز را، گاه واقعيت‌ها را و زماني مطالب ضد و نقيض آنها را؛ و در اين ميان، همواره مواظبيم كه پايمان نلغزد و به سر در نياييم. (پروتكل دوازدهم)
ـ برنامه‌هاي ما حكم مي‌كند كه يك سوم مردم جاسوسي دوسوم ديگر را بكنند. (پروتكل پانزدهم)
ـ ما همه دربار‌ها را پر از مردان و زناني كرديم كه نزد آنها محبوبيت داشتند، اما مزدور ما بودند. (پروتكل بيستم)
ـ ما حكومت خود را در انبوهي از بانكداران، صنعتگران و سرمايه‌داران محاط خواهيم كرد [...] اين، ارقامند كه در همه جا حرف آخر را مي‌زنند (پروتكل هشتم)
ـ خداوند به ما قوم برگزيده، نعمت اسارت، تبعيد، تفرّق و پراكندگي در جهان را ارزاني داشت. اين امور در گذشته نشان ضعف ما بودند، بعد‌ها سبب قدرت ما شدند، قدرتي كه امروز ما را در آستانة حكومت جهاني قرار داده است. ما تا به اينجا رسيده‌ايم، و فقط مانده است كه ساختمان حكومت آيندة خود را بر اين شالود‌ها استوار كنيم، و اين كار، چندان دشوار نيست. (پروتكل يازدهم)
ـ گوييم [غير يهوديان] بدون كمك متخصصان ما قادر به انديشيدن و درست فكر كردن نيستند، آنها كوته‌بين‌تر از آنند كه ضرورت ايجاد آنچه را كه ما در روز تأسيس پادشاهي خود به وجود خواهيم آورد، دريابند. (پروتكل سوم)
برخورد يهوديان در اين 24 پروتكل كه شاهد بخشي از آن بوديم، به گونه‌اي است كه غير‌يهوديان محكوم به پذيرفتن استيلاي آنان به بدترين شيوه هستند و اگر با مطالعه اين سند روحيه‌اي ضديهودي در اذهان غير‌يهودي شكل گيرد، اتفاقي طبيعي رخ داده است.
اين جو عمدتاً پس از انتشار نسخه انگليسي آن پس از جنگ اول جهاني «از 1920 شكل مي‌گيرد. در تابستان همه سال نشريه مورنينگ پست در لندن، 18 قسمت از توطئه‌اي را كه عليه مسيحيان توسط يهوديان، فراماسون‌ها، بلشويك‌ها، طرح‌ريزي شده بود، منتشر كرد كه به خطر يهودي ـ فراماسونري معروف شد. [...] در ايالات متحده، هنري فورد فرد متشخص در صنعت اتومبيل‌سازي، مصمم به انتشار آن در سطح گسترده‌اي شد. در آلمان پس از شكست در جنگ اول جهاني، زمينه براي تبليغات ضديهودي با هدف نسبت دادن آن به يك توطئه فراماسونري و يهوديت بين‌الملل فراهم شد كه نهايتاً منجر به چاپ پروتكل‌ها در سال 1920 در پنج نوبت در آلمان گرديد. در ايتاليا نيز كشيشي به نام جيوواني پريوزي ضمن چاپ پروتكل‌ها نقش مؤثري از رهبري جريان يهود‌ستيز در ايتاليا را برعهده گرفت». بدون شك چنين جرياناتي در طول قرن بيستم، عامل ناامني دائمي براي يهوديان را فراهم آورد كه اساساً آنها را به فكر واداشت رويه‌اي جديد اتخاذ نمايند كه آن هم انكار صحت پروتكل‌ها و توطئه و جعلي بودن آن بود.
آبا اِبان تئوريسين معروف صهيونيست، پروتكل‌ها را سندي جعلي به منظور اغفال تزار و بدبين كردن وي نسبت به يهودي‌ها مي‌داند كه در سال‌هاي 1901 تا 1905 در پاريس تهيه شده بود. از سوي ديگر روزنامة «تايمز لندن اين سند را يك سند ساختگي و جعلي توصيف كرده نوشت كه اين سند اساساً بر پايه دروغ محض بنا شده و كسي نبايد در پرتو تبليغات مضر اغفال گردد.»
و آنچه هم‌اكنون در منابع و مراجع از پروتكل‌ها در مي‌يابيم، سراسر جعلي و دروغ پنداشتن آن به لساني علمي است. از جمله در كتاب Dictionary of jewish Lore and Legend مي‌خوانيم:
پروتكل‌هاي زعماي صهيون از جمله اسناد يهود‌ستيزانه است كه جزئيات توطئه‌هاي يهوديان در سطح بين‌المللي را جهت استيلا بر جهان نشان مي‌دهد. اين پروتكل‌ها براساس تصور مسيحيت قرون وسطي شكل گرفت كه يهوديان را پيرو شيطان فرض مي‌كرد. اين پروتكل‌ها براي اولين بار در اواخر قرن 19 كه توسط پليس تزاري تهيه شده بود، مطرح گشت. آنان نيز اين متن را براساس نظرات ناپلئون سوم ـ كه يهوديت بدنبال سيطره بر جهان است ـ نگاشته بودند و نهايتاً احساسات يهود‌ستيزي را بالا بردند.
نكته حائز اهميت در منظر بسياري از محققين در اين مقال آن است كه اگر تمام استدلال‌هاي مستند و غير‌مستند پيرامون جعلي بودن پروتكل‌ها را نيز بپذيرند، باز هم يك سؤال همچنان باقي مي‌ماند و آن اين‌كه چگونه تمام آن برنامه‌ها و وعده‌هاي داده شده در اين پروتكل‌ها بدون برنامه‌ريزي، هم‌اكنون محقق شده است؟ آيا هم‌اكنون شاهد سيطره يهود بر اقتصاد، رسانه‌ها، كانون‌هاي سياست جهاني، فرهنگ و غيره نيستيم؟ آيا هم‌اكنون دولت يهودي در اراضي فلسطيني تشكيل نشده است؟ آيا توطئه‌هاي يهود براي اضمحلال امت اسلامي و تحقق ملي‌گرايي در جهان اسلام به وقوع نپيوسته است؟ و ده‌ها سؤالي كه از بطن پروتكل‌ها بر مي‌آيد و همچنان بي‌جواب مانده است.
براستي ترجمه و چاپ اين اثر در ميليون‌ها نسخه در سراسر جهان  با چه نيّت و منظوري صورت مي‌گيرد؟ اگر يهوديان منزه از چنين توطئه‌چيني‌هايي هستند، چرا اين كتاب مخاطب ميليوني دارد و همواره بر آن نيز افزوده مي‌شود؟
سؤال‌هايي نظير اين‌ها با خواندن 24 پروتكل زعماي صهيون زيادتر خواهد شد و منكرين و معتقدين به جعلي بودن پروتكل‌ها نيز بايد براي آن جواب‌هاي متناسب بيابند.


۱ . اين كتاب تنها در ايران با چند عنوان چاپ و منتشر گرديده است كه عناوين و مشخصات آن ذيلاً بدين شرح است.
ـ اسرار سازمان مخفي يهود؛ ژرژ لامبلن؛ ترجمة مصطفي فرهنگ؛ نشر فرخي؛ 168 صفحه.
ـ صهيونيسم چه مي‌خواهد؟؛ ترجمة محسن بهرام‌پور.
ـ حكومت‌سازان؛ سرگئي نيلوس؛ ترجمة محمد رفيعي مهرآبادي؛ نشر خامه؛ 1364؛ 190 صفحه.
ـ پروتكلهاي دانشوران صهيون؛ عجاج نويهض؛ ترجمه حميد‌رضا شيخي؛ نشر آستان قدس رضوي؛ 1374؛ 788 صفحه.
ـ بروتكلهاي رهبران يهود براي تسخير جهان؛ نشر فرهنگسراي انديشه؛ 1378؛ 155 صفحه.
ـ دسيسه‌هاي شيطاني؛ مجيد صفا‌تاج؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامي؛ 1379؛ 127 صفحه.
در چند كتاب هم خلاصه‌اي از پروتكل‌ها و گاه با نقد و بررسي نقل شده است:
ـ تصوير آينده؛ شمس‌الدين رحماني؛ نشر ضياء انديشه؛ 1378؛ 158 صفحه.
ـ دنيا بازيچه يهود؛ آيت‌الله سيد ‌محمد شيرازي؛ نشر حجت؛ 1378؛ 172 صفحه.
ـ و...